Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Sytske de Ruiter en een cliënt waarop Medisch Pedicure Sytske de Ruiter deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Diensten
  Medisch Pedicure Sytske de Ruiter voert de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.
 3. Afspraken
  Het boeken van een behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak.
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure Sytske de Ruiter melden.
  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, breng  Medisch Pedicure Sytske de Ruiter 100% van de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening.
  Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, kort Medisch Pedicure Sytske de Ruiter de verloren tijd in op de behandelingstijd onder berekening van  afgesproken behandeling. Medisch Pedicure Sytske de Ruiter verplicht zich verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt  melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Tarieven en betaling
  Medisch Pedicure Sytske de Ruiter vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de kosten van de behandeling en eventueel  gekochte producten  contant te voldoen, te pinnen of de factuur binnen 14 dagen te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt verstrekt vóór de eerste behandeling Medisch Pedicure Sytske de Ruiter alle gegevens, die voor Medisch Pedicure Sytske de Ruiter relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Medisch Pedicure Sytske de Ruiter neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem  en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure Sytske de Ruiter gebruikt gegevens van de cliënt exclusief  binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de ciënt kan Medisch Pedicure Sytske de Ruiter behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te alle tijden in te zien door de cliënt.
 6. Geheimhouding
  Medisch Pedicure Sytske de Ruiter verplicht  zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Medisch Pedicure Sytske de Ruiter verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  Medisch Pedicure Sytskede Ruiter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medisch Pedicure Sytske de Ruiter is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Sytske de Ruiter  is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 8. Garantie
  Medisch Pedicure Sytske de Ruiter geeft de cliënt 1 week (5 werkdagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  –      De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  –      De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Medisch Pedicure Sytske de Ruiter heeft gebruik.
 9. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, maakt deze hier zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk melding van aan Medisch Pedicure Sytske de Ruiter.  Medisch Pedicure Sytske de Ruiter antwoordt de klager binnen vijf werkdagen adequaat.
 10. Gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.
  Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Sytske de Ruiter het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 11. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Sytske de Ruiter en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Medisch Pedicurepraktijk De Ruiter 06-10937653

UA-61317521-1